SMARTPROTECT logo

Δελτίο τύπου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartProtect

Προηγμένη τεχνολογία γεωργίας για την προστασία των φυτικών καλλιεργειών

Το SmartProtect είναι ένα θεματικό δίκτυο που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και λύσεων SMART IPM για τους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους. Στόχος είναι η τόνωση της διάδοσης της γνώσης στα περιφερειακά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη και η σύνδεσή τους με το καινοτόμο δυναμικό προηγμένων μεθοδολογιών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών (Integrated Pest Management-IPM) στην παραγωγή λαχανικών, την ενσωμάτωση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και την ανάλυση δεδομένων.

Tο πρόγραμμα SmartProtect χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα SmartProtect ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020.

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (IPM)

Ο κλάδος των κηπευτικών ειδών στην ΕΕ-27 αντιστοιχεί στο 13,7% της γεωργικής παραγωγής αλλά αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης (περίπου 3%). Ως εκ τούτου, ο τομέας των λαχανικών χαρακτηρίζεται από υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα παρέχει θέσεις εργασίας. Αυτό αναγνωρίστηκε στην έκθεση για το φυτοκομικό τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Μαρτίου 2014. Όπως και σε άλλους γεωργικούς υποτομείς, οι αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά είδη αντιμετωπίζουν την πρόκληση να ανταποκριθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) όπως απαιτεί η οδηγία 2009/128/ΕC σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

IPM είναι η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων φυτοπροστασίας και μετέπειτα η ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών παρέμβασης σε επίπεδα που δικαιολογούνται οικονομικά και οικολογικά, ενώ ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Το IPM δίνει έμφαση στην ανάπτυξη υγειών καλλιεργειών με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη των αγρο-οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τους φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης των παρασίτων (ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το IPM αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της υγείας των φυτών, η οποία βασίζεται στην πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει επισημανθεί μια αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων, την υψηλή ποιότητα και τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή λαχανικών. Η ορθολογική και περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων για τον έλεγχο παρασίτων και ασθενειών είναι σημαντική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Βασικός στόχος του SmartProtect είναι να καλύψει το χάσμα γνώσεων μεταξύ έρευνας και πρακτικής διαχείρισης όσον αφορά την καινοτομία στη μεθοδολογία IPM σε διάφορες καλλιέργειες ανοιχτού τύπου και στα θερμοκήπια.

Αντίκτυπος του έργου

Το SmartProtect προτείνει μια μεθοδολογία βασισμένη στη συλλογή γνώσης μέσα από 5 θεματικές ομάδες που σχετίζονται με το IPM, συλλέγοντας τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, παρέχοντάς ένα εύκολα κατανοητό υλικό στους τελικούς χρήστες. Το SmartProtect θα προσδιορίσει τις ανάγκες των αγροτών και θα προτείνει μεθοδολογίες IPM που θα εφαρμόζονται στις καθημερινές πρακτικές τόσο σε καλλιέργειες ανοικτού τύπου όσο και σε θερμοκήπια. Το SmartProtect θα δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει, θα μοιράζει, θα διαχειρίζεται και θα διανέμει γνώση σχετικά με την Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του SmartProtect είναι:

  • Η διατήρηση των γνώσεων και των πρακτικών μακροπρόθεσμα
  • Η αύξηση της ροής πρακτικών πληροφοριών και καινοτομιών μεταξύ των αγροτών
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοχής των συλλεγόμενων λύσεων από τους χρήστες και η εντατικότερη διάδοση της υπάρχουσας γνώσης
  • Η μείωση των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και των τροφίμων

Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια και θα διεξαχθεί με συνεργασία 16 βιομηχανικών και ακαδημαϊκών εταίρων με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συντονισμός του έργου ανήκει στην INAGRO (Research, Development and Advice center for Agriculture in the Province of West-Flanders).

Οι εταίροι του SmartProtect προέρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: INAGRO (Βέλγιο), The University of Warwick (WARWICK-Ηνωμένο Βασίλειο), Estonian University of life science (EMU-Εσθονία), Univerza v Ljubljani (UL-Σλοβενία), Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e Veterinaria (INIAV-Πορτογαλία), Vyzkumny Ustav Rostlinne Vyroby (VURV-Τσεχία), Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI-Γερμανία), Assemblee des Regions Europeennes fruitieres legumieres et horticoles (AREFLH-Γαλλία), Fundacion Cajamar (CAJAMAR-Ισπανία), Darzkopibas Instituts (LatHort-Λετονία), Magyar Agrar-, Elelmiszergazdasagi es Videkfejlesztesi Kamar (NAK-Ουγγαρία), Grupo Hispatec Informatica Empresarial SA (HISPATEC-Ισπανία), Agricultural & Environmental Solutions (AGENSO-Ελλάδα), Efos Informacijske Resitve DOO (EFOS-Σλοβενία), Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN-Βέλγιο), The Agriculture and Horticulture development board (AHDB-Ηνωμένο Βασίλειο).

Το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Ένωση και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) με αριθμό συμφωνίας No 862563

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!