Τρίτο Τοπικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου INNOSETA, με θέμα «Τεχνολογίες ψεκασμού ακριβείας σε Ελληνικούς Αμπελώνες».

Στις 14.00-16:00 την 16η Δεκεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί το τρίτο Τοπικό Εργαστήριο (Workshop) στο πλαίσιο του έργου INNOSETAμε θέμα «Τεχνολογίες ψεκασμού ακριβείας σε Ελληνικούς Αμπελώνες». Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών και συνθηκών, το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην παρακάτω διεύθυνση:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q2NzBhM2UtNTgwNS00OTEzLWE0OTQtNzNiNTY4OTZlYWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf013f58-ea46-41a5-8735-60c4bc51fb85%22%2c%22Oid%22%3a%22d96f5e20-8b9d-409c-a72d-d03688f693ec%22%7d. 

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο σκοπεύει στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με νέες τεχνολογίες και καινοτόμους τρόπους και μεθόδους ψεκασμού για τους Ελληνικούς αμπελώνες. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ψεκασμών και ακρίβειας εφαρμογής, τεχνολογίες πρόληψης διασποράς ψεκαστικού νέφους, καθώς και τεχνολογίες για την ορθή πλήρωση και καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων. 

Είστε όλοι προσκεκλημένοι! 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!