NOVATERRA
H2020 (H2020-SFS-2020-1)
Κωδικός Πρότασης 101000554
Στρατηγικές και τεχνολογίες για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής γεωργίας χωρίς ορυκτά καύσιμα
(Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculture)

Γενικά

Από την Πράσινη Επανάσταση στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η φυτική παραγωγή στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα γνωστά και ως ΦΠΠ (χημικά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά σκευάσματα), σε μεθόδους άρδευσης και μηχανοποίησης. Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, διατηρώντας παράλληλα ένα βιώσιμο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της μη περαιτέρω αύξησης της γης για γεωργική χρήση.

Το NOVATERRA στοχεύει να δημιουργήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση για τη μελλοντική γεωργία. Χρησιμοποιώντας γεωργία ακριβείας, νέα προϊόντα φυσικής προστασίας και στρατηγικές διαχείρισης του εδάφους, το έργο στοχεύει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στη μείωση των ζημιών σε οργανισμούς μη στόχους καθώς και στην καλύτερη οικονομική βιωσιμότητα για τους αγρότες της Μεσογείου. Αυτή η πρακτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση βασίζεται σε μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών που θα διερευνήσουν τη χρήση εναλλακτικών σκευασμάτων, έξυπνες τεχνικές καλλιέργειας, ρομποτική, παράλληλα με τη νέα διαχείριση του εδάφους και τη λειτουργική βιοποικιλότητα.

Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει να συγκεντρώσει τις γνώσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου ώστε να μεγιστοποιήσει την υιοθέτηση όλων των επιτυχημένων λύσεων που προέκυψαν από τις περιπτωσιολογικές μελέτες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το έργο θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει μια σειρά νέων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών για την εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση της χρήσης και των αρνητικών επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γνωστά και ως φυτοφάρμακα). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα ολοκληρώσει μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών σε μεσογειακούς ελαιώνες και αμπελώνες.

Οι εταίροι του έργου θα έρθουν επίσης σε επαφή με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Δικτύου Ενδιαφερομένων Μερών, στο οποίο θα συμμετέχουν όχι μόνο αγρότες αλλά και άλλοι σχετικοί παράγοντες, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, ενώσεις παραγωγών ελαιολάδου και κρασιού, σχετικές βιομηχανίες και πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην αρχική διάγνωση, συμμετέχουν σε συναντήσεις και εργαστήρια ομάδων εστίασης και άλλες δραστηριότητες εκμετάλλευσης και παρέχουν συγκεκριμένες συμβουλευτικές συμβουλές.

Οι νέες αποτελεσματικές στρατηγικές του NOVATERRA θα προέλθουν από την ενοποίηση τριών βασικών προσεγγίσεων:

  1. τη χρήση εναλλακτικών και φυσικών προϊόντων προστασίας (βιοπαρασιτοκτόνα, προϊόντα βιοελέγχου και καινοτόμα σκευάσματα)
  2. τη χρήση μιας έξυπνης πλατφόρμας καλλιέργειας για την ακριβέστερη εφαρμογή των προϊόντων προστασίας
  3. η δοκιμή νέας διαχείρισης του εδάφους, λειτουργικών στρατηγικών βιοποικιλότητας και ρομποτικής διαχείρισης ζιζανίων για καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών με μικρότερες χημικές εισροές

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO αναπτύσσει ένα προηγμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ασθενειών και εχθρών σε ελαιώνες και αμπελώνες, καθώς και μια έξυπνη πλατφόρμα για μια ολιστική εφαρμογή ψεκασμού.

Βασικά Στοιχεία για το NOVATERRA

Βιολογική αντιμετώπιση
Με νέους συνδυασμούς εναλλακτικών, μη συνθετικών προϊόντων για φυτοπροστασία
Έξυπνος ψεκασμός
Βελτιστοποίηση της εφαρμογής και της δοσολογίας των ΦΠΠ μέσω της χρήσης τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας
Διαχείριση του εδάφους
Μείωση της συχνότητας εμφάνισης εχθρών και ασθενειών μέσω της χρήσης νέων στρατηγικών διαχείρισης του εδάφους σε αμπελώνες και ελαιώνες
Ολοκληρωμένες μέθοδοι διαχείρισης (IPM)
Δοκιμή και επικύρωση ενός συνδυασμού ολοκληρωμένων λύσεων για την βελτιστοποίηση των στρατηγικών IPM

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 1η Οκτωβρίου 2021
  • ΔΙάρκεια : 48 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
Εκτιμώμενο Κόστος: €5,507,110.20 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €4,884,346.35 88%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €185,062.50 3%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 101000554.
19
εταίροι
45
περιπτωσιολογικές μελέτες
5
χώρες
12
εναλλακτικές λύσεις ενάντια σε 8 διαφορετικούς εχθρούς και ασθένειες

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Συνδεσμοι

Εταίροι

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!