AgroFossilFree
H2020 (LC-FNR-06-2020)
Κωδικός Πρότασης 101000496
Στρατηγικές και τεχνολογίες για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής γεωργίας χωρίς ορυκτά καύσιμα
(Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculture)

Γενικά

Ο στόχος του έργου AgroFossilFree είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κάτω από το οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνεργαστούν για να αξιολογήσουν και να προωθήσουν τις τρέχουσες διαθέσιμες στρατηγικές και τεχνολογίες για την απομάκρυνση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στη γεωργία στην ΕΕ (FEFTS), για να μειωθούν βραχυπρόθεσμα και να εξαλειφθούν μακροπρόθεσμα η χρήση ορυκτών καυσίμων σε οποιαδήποτε γεωργική διαδικασία σε όλη τη αλυσίδα παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Ένα τέτοιο πλαίσιο θα συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των διαθέσιμων FEFTS είτε εμπορικών είτε από εφαρμοσμένα ερευνητικά αποτελέσματα με τις καθημερινές γεωργικές πρακτικές της ΕΕ, προωθώντας την αποτελεσματική ανταλλαγή νέων ιδεών και πληροφοριών μεταξύ της έρευνας, της βιομηχανίας, καθώς και την επέκταση της αγροτικής κοινότητας, έτσι ώστε η υπάρχουσα έρευνα και οι εμπορικές λύσεις να μπορούν να κοινοποιηθούν ευρέως. Παράλληλα εντοπίζονται ανάγκες σε βασικό επίπεδο και καινοτόμες ιδέες από τις αγροτικές και συναφείς βιομηχανικές κοινότητες. Θα διερευνηθούν και θα επισημανθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία πολιτικών από την ΕΕ.

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι ειδικοί στόχοι του AgroFossilFree είναι:

  • να εξετάσει και να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση στη γεωργία στην ΕΕ όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και να αξιολογήσει τις υπάρχουσες ανάγκες και συμφέροντα για το μελλοντικό ενεργειακό προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • να προσδιορίσει και να καταγράψει τα επί του παρόντος διαθέσιμα και άμεσα εφαρμόσιμα FEFTS, που εκτείνονται από αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας έως εμπορικές λύσεις και να διερευνήσει τα αντίστοιχα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιέχει όλα τα διαθέσιμα FEFTS προς αξιολόγηση και ένα εργαλείο υποστήριξης λήψεως αποφάσεων για την παροχή προτεινόμενων λύσεων με βάση τις εισροές των χρηστών καθώς και συνδέσμους για τη χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων
  • να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους σε θεματικές ομάδες για την παραγωγή ιδεών που βασίζονται στην κοινότητα για την ενσωμάτωση του FEFTS στα γεωργικά συστήματα σε περιφερειακή και ευρωπαϊκή βάση
  • να δημιουργήσει συστάσεις πολιτικής και να τις κοινοποιήσει για να αυξήσει την προβολή και να προωθήσει τις προτεινόμενες στρατηγικές και τεχνολογίες σε πραγματικές γεωργικές δραστηριότητες στο εγγύς μέλλον.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO σχεδιάζει και αναπτύσσει την πλατφόρμα AgEnergy, και ένα εργαλείο για την υποστήριξη της λήψεως αποφάσεων (ΠΕ4). Επιπλέον, η AGENSO συμβάλλει στην καταχώριση των FEFTS (ΠΕ2), στη διεξαγωγή εργαστηρίων (ΠΕ3) και στη διάδοση και επικοινωνία του έργου (ΠΕ5).

Βασικά Στοιχεία για το AgroFossilFree

Evaluation
Assess the current energy use status in EU agriculture and the existing needs and interests for the future farm energy profile
Identification
Register available and directly applicable fossil-energy-free strategies and technologies from applied research results to market solutions
Knowledge sharing
Create an online platform with all available fossil-energy-free strategies and technologies and provide a Decision Support Toolkit to propose interventions and financing tools
Creation of policy guidelines
Promote the modernization of EU’s agriculture and the alignment with EU Green Deal

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 1η Οκτωβρίου 2020
  • Διάρκεια : 36 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
Εκτιμώμενο Κόστος: €1,999,937.50 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €1,999,937.50 100%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €134,625.00 6%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 101000496.
8
χώρες
16
εταίροι
1
διαδικτυακή πλατφόρμα
1000
>FEFTS

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Συνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!