SmartSprayer
ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03829
Βελτιστοποίηση επινώτιων ψεκαστήρων με την χρήση έξυπνων τεχνολογιών
(Optimizing Backpack Sprayers Using Smart Technologies)

Γενικά

Στόχος του έργου SmartSprayer είναι η βελτιστοποίηση του ψεκασμού με τη χρήση έξυπνων επινώτιων ψεκαστήρων τεχνολογίας IoT χαμηλού κόστους. Το SmartSprayer θα αποτελείται από 3 κύρια μέρη: το υλισμικό IoT που θα ενσωματωθεί στον ψεκαστήρα (π.χ. αισθητήρας πίεσης, αισθητήρας μέτρησης ροής και αισθητήρας μέτρησης στάθμης ψεκασμού), την εφαρμογή Android και την εφαρμογή web, ενώ η ανάπτυξη του υλισμικού και του λογισμικού του SmartSprayer θα να βασίζεται στο EffiSpray (T1EΔK-05249), που χρηματοδοτείται από την πρώτη παρέμβαση του προγράμματος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (Παρέμβαση 1), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού και υλισμικού χαμηλού κόστους για έξυπνο ψεκασμό οπωρώνων και αμπελώνων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύμφωνα με την καταγραφή των ψεκαστήρων για καλλιέργειες που πραγματοποιήθηκε το 2018, υπάρχουν περίπου 12.000 επινώτιοι ψεκαστήρες στην Ελλάδα. Οι μικροκαλλιεργητές και άλλοι εφαρμοστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους επινώτιους ψεκαστήρες λόγω της ευελιξίας, του κόστους και του σχεδιασμού τους.

Αυτού του είδους οι ψεκαστήρες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω του χαμηλού κόστους τους αλλά και του μικρού μεγέθους των καλλιεργούμενων εκτάσεων που διαθέτουν οι αγρότες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία είναι υψηλότερες σε σύγκριση με άλλους τύπους ψεκαστικών καλλιεργειών, ενώ οι αποδόσεις ποικίλλουν σημαντικά.

Ειδικότερα, αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εφαρμογή χημικών ουσιών και αναποτελεσματικό έλεγχο του στόχου (έντομα και μύκητες) λόγω της έλλειψης ελέγχου της πίεσης με αποτέλεσμα τη διακύμανση των ρυθμών ροής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα, αναφέρεται το ασυνεπές σχέδιο ψεκασμού καθώς και το διαφορετικό μέγεθος σταγονιδίων, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την κάλυψη της μονάδας με το ψεκαστικό υγρό, την έκθεση των εργαζομένων σε χημικές ουσίες, τη μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους και την απόδοση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης των ψεκαστικών τύπου μπούμας και των νεφελοψεκαστήρων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυτοπροστατευτικών ουσιών που κυμαίνεται από 30 έως 50%.
Επίσης, το Internet of Things (IoT) συνέβαλε σημαντικά στην έγκαιρη προειδοποίηση για εχθρούς και ασθένειες των καλλιεργειών. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί νέες τεχνολογίες στους νέους ψεκαστήρες. Το SmartSprayer στοχεύει στην αγορά των μηχανημάτων ψεκασμού, η οποία αναμένεται να αυξηθεί στο 6% έως το 2027. Συγκεκριμένα, το SmartSprayer στοχεύει στην κατηγορία των επινώτιων ψεκαστήρων, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,246 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 με τους ψεκαστήρες μπαταριών να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά σε σχέση στους άλλους επινώτιους ψεκαστήρες (χειροκίνητους και ψεκαστήρες ηλιακών πάνελ).

Μέσω της χρήσης του SmartSprayer, ο παραγωγός αναμένεται να επιτύχει έως και 20% εξοικονόμηση στην ποσότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, έως και 20% μείωση του χρόνου εργασίας και έως και 10% καλύτερη εναπόθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών θα μειωθεί καθώς θα επιτυγχάνεται επίσης μικρότερη έκθεση του εφαρμοστή σε επικίνδυνες ουσίες.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι επικεφαλής του σχεδίου υλοποίησης SmartSprayer (ΠΕ2), καθώς και του Υλισμικού & Λογισμικού Συστήματος SmartSprayer (ΠΕ3). Η AGENSO θα επικυρώσει και θα αξιολογήσει επίσης το σύστημα SmartSprayer.

Βασικά Στοιχεία για το SmartSprayer

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων
Αυξημένη Παραγωγή
Ενίσχυση της παραγωγής
Ανάπτυξη υλισμικού
Ενσωμάτωση IoT υλισμικού σε επινώτιους ψεκαστήρες
Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής Android ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να παρακολουθεί τις παραμέτρους ψεκασμού

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 29 Οκτωβρίου 2020
  • Διάρκεια : 30 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Συντονιστής του Έργου
Εκτιμώμενο Κόστος: €322,000.00 100%
Εθνική Συμμετοχή: €257,600.00 80%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €161,200.00 62%
  • Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03829)
20
% μείωση χρησιμοποιούμενης ποσότητας φυτοπροστατευτικού προϊόντος
30
% μείωση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας
10
% καλύτερη απόθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!